Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  vratsa
Sonuç bulundu 1 - 1 den 1  (0.078 saniye)

Vratsa Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vratsa
 

vratsa-network BGirc.com

Sohbet Odası - 1 kullanici - 70 dakika önce - geçerli konu:  Hiçbir Konu
Kategori: Vratsa Computers Sohbet Odaları

bulgaria (22)   bg (2)   gabrovo (2)   bulgarian (5)   svishtov (3)   sliven (3)  Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 274 kullanici - 70 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ABVNet

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria BGirc.org

Sohbet Odası - 38 kullanici - 70 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria freenode

Sohbet Odası - 19 kullanici - 195 dakika önce - geçerli konu:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ZoneBG

Sohbet Odası - 9 kullanici - 45 dakika önce - geçerli konu:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 3 kullanici - 75 dakika önce - geçerli konu:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria FreeUniBG

Sohbet Odası - 106 kullanici - 60 dakika önce - geçerli konu:  4.R.D na prizrak by FreeUniBG @ Team :)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria OptiLan

Sohbet Odası - 134 kullanici - 55 dakika önce - geçerli konu:  hello
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

fewona Fewona

Sohbet Odası - 4 kullanici - 63 dakika önce - geçerli konu:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Sohbet Odası - 47 kullanici - 48 dakika önce - geçerli konu:  https://www.chatpat.bg
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları


europa (19)   europe (43)   eu (6)   european (16)  

<      1       2       3      >