Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  sbnc
Sonuç bulundu 1 - 10 den 17  (0.067 saniye)

sBNC Sohbet Odaları

Kategori:  Computers  >  Software  >  Bouncers  >  sBNC
 

sbnc DALnet

Sohbet Odası - 113 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  We're CurrenTLy In The ProCess Of DeveLoPinG SBnC. FeeL Free To Remain In This ChanneL #SBnC To keep Up To DaTe On Our ProGress. LoGiQue NoTiCe : ( Make Sure ThaT You Are FamiLiar WiTh Our RuLes BeFore ReQuesTinG A Free SBnC AccounT. !RuLes )
Kategori: sBNC Sohbet Odaları

coolbnc WeNet

Sohbet Odası - 48 kullanici - geçerli konu:  Ïðåäîñòàâëÿåì IRC áîòîâ è áåñïëàòíûå sBNC àêêàóíòû â ñåòü WeNet!! Íàø ñåðâåð IRC (us.wenet.su) Óâîäèòü àêêàóíòû ñ ýòîãî êàíàëà ñòðîãî çàïðåùàåòñÿ.Âñå âîïðîñû çàäàþòñÿ íà êàíàëå,íî íå â ïðèâàòàõ!'
Kategori: BNC Sohbet Odaları

sbnc RusNet

Sohbet Odası - 1 kullanici - 55 dakika önce - geçerli konu:  Канал посвящен shroudBNC и всему что с этим бнц связано. Welcome. http://sterkh.name/sbnc/ || http://panel.aghost.biz/aff.php?aff=011
Kategori: sBNC Sohbet Odaları

PuBLiC DALnet

Sohbet Odası - 42 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  4 We're CurrenTLy In The ProCess Of DeveLoPinG SBnC. We Will Launch IT Now FeeL Free To Remain In This ChanneL #SBnC To keep Up To DaTe On Our ProGress. LoGiQue NoTiCe : ( ReaD The RuLes CareFuLLy BeFore AskinG For A SBnC !RuLes )
Kategori: Media Sohbet Odaları

BotServ DALnet

Sohbet Odası - 10 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to DALnet's #BotServ .:. An UNofficial Channel for IRC BOT assistance .:. Don't message anyone! .:. See: http://dal.net for bot policies .:.   | You Can Get Your Free ZNC ON  #sBNC

bnc WeNet

Sohbet Odası - 10 kullanici - geçerli konu:       === [ Êàíàë âûäà÷è BNC àêêàóíòîâ ] === [ ZNC sBNC psyBNC ] === [ Ïðàâèëà âûäà÷è è èñïîëüçîâàíèÿ - !ïðàâèëà ] === ===  
Kategori: BNC Sohbet Odaları

Franek QuakeNet

Sohbet Odası - 26 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  ( Welcome at Franek's channel. ) ( News: NO TIME, FOUND GIRLFRIEND ) ( Free sBNC/ZNC at #MyService, request your free bot also. ) ( Partners: Monika, Natalia, Klaudia. Foursome )

shell-hosting DALnet

Sohbet Odası - 55 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to #Shell-Hosting | Request for FreeZNC account please join to #ircnow and #sbnc | ZNC for indonesian only at => #wnetznc | Enjoy Your Stay here, Thankyou
Kategori: Command Line Computers Sohbet Odaları

NegeriSembilan DALnet

Sohbet Odası - 40 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  Welcome To #NegeriSembilan :: http://en.wikipedia.org/wiki/Negeri_Sembilan Request ZNC Free pls join Chnnls #sBNC type !Request
Kategori: Negeri Sembilan Sohbet Odaları

MyService QuakeNet

Sohbet Odası - 33 kullanici - 66 dakika önce - geçerli konu:  :: #MyService :: sBNC (2/100) ZNC (3/75) :: For request BNC type .request :: NEW SERVER! :) Please request your bouncers again ::

freebnc (10)   bnc (128)   bouncers (12)   shroudbnc (1)  

<      1       2      >