Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  irc
Sonuç bulundu 41 - 50 den 2678  (0.164 saniye)

IRC Sohbet Odaları

Kategori:  Media  >  Internet  >  Chat  >  IRC
 

apple WeNet

Sohbet Odası - 53 kullanici - geçerli konu:  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Kategori: Apple Sohbet Odaları

sms-irc freenode

Sohbet Odası - 4 kullanici - 85 dakika önce - geçerli konu:  sms-irc, a WhatsApp Web and SMS bridge for IRC (beta) | https://git.theta.eu.org/sms-irc.git/about/
Kategori: SMS Sohbet Odaları

irc.sabo.bg FreeUniBG

Sohbet Odası - 284 kullanici - 79 dakika önce - geçerli konu:  http://sabo.free.bg/tcls/ - Offiacial Channel of FreeUniBG IRC Network - ENJOY
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

wikimedia-irc freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - 85 dakika önce - geçerli konu:  Cloak Queue https://tools.wmflabs.org/wmopbot/cloakqueue?status=new | GoogleDocs: Trolls/LTA (https://is.gd/31iEWG) ExtBans (https://is.gd/yM4CLs) WMF Channels (https://is.gd/sD4Sv5) | Hey, you! Do some cloaks! >:( | Cloaks last done on 2019-11-11
Kategori: Wikimedia Sohbet Odaları

coders-irc-lounge Koach.Com

Sohbet Odası - 4 kullanici - 76 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to Corders-irc https://www.coders-irc.net/ & https://www.coders-resources.net/
Kategori: Programming Sohbet Odaları

coders-irc-lounge Rizon

Sohbet Odası - 2 kullanici - 85 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to Corders-irc https://www.coders-irc.net/ & https://www.coders-resources.net/
Kategori: Programming Sohbet Odaları

FranCe-IRC MindForge

Sohbet Odası - 4 kullanici - 76 dakika önce - geçerli konu:  == >> La Taverne Du Dj ¨¨°º©o¿,,¿o©º°¨¨°º© ==>> ______ ~~~~~~ ^ô_ô^ FranCe ^ô_ô^ ~~~~~~ ______ <<== ©º°¨¨°º©o¿,,¿o©©º°¨¨°º©o¿,,¿o© *¤@@¤**¤@@¤*Respect & Courtoisie *¤@@¤**¤@@¤*
Kategori: France Sohbet Odaları

amigos-del-irc MindForge

Sohbet Odası - 8 kullanici - 76 dakika önce - geçerli konu:  >>> <><><>[ Bienvenidos al canal de Amigos-del-IrC disfrutad!!! ]<><><> <<<
Kategori: Friendship Sohbet Odaları

irc.zenet.org EFnet

Sohbet Odası - 8 kullanici - 85 dakika önce - geçerli konu:  Chat with us at Irc.ZENet.Org | http://predb.org NEW: https://predb.org
Kategori: Buddhistic Sohbet Odaları

help Dogm-Network

Sohbet Odası - 2 kullanici - 80 dakika önce - geçerli konu:  Îôèöèàëüíûé êàíàë ïîìîùè ñåòè DogmNet | Îò ïðàâèëüíî çàäàíîãî âîïðîñà çàâèñèò ñâîåâðåìåííûé îòâåò | Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû òîëüêî ïî IRC! | Âîïðîñû áàíîâ íà äðóãèõ êàíàëàõ ÍÅ ðàññìàòðèâàþòñÿ | Ñàéò ñåòè: http://www.dogm.net/ | Ïîäðîáíàÿ ïîìîùü òàêæå íà: http://www.wiki.dogm.net

chat (2410)   jabber (10)   icq (27)   ctcp (10)  

<      3       4       5       6       7      >