Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  imac
Sonuç bulundu 1 - 1 den 1  (0.080 saniye)*

iMac Sohbet Odaları

Kategori:  Computers  >  Companies  >  Apple  >  iMac
 

imacelebtv Snoonet

Sohbet Odası - 1 kullanici - 33 dakika önce - geçerli konu:  Hiçbir Konu
Kategori: iMac Sohbet Odaları

iphone (18)   ipod (5)   macbook (2)   macintosh (6)   ios (47)   apple (48)  Apple Sohbet Odaları

apple WeNet

Sohbet Odası - 53 kullanici - geçerli konu:  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Kategori: Apple Sohbet Odaları

apple Snoonet

Sohbet Odası - 64 kullanici - 33 dakika önce - geçerli konu:  http://www.nohello.com || Welcome to #apple || live chat, discussion, and possible help for Apple Products and Software || We’re really old and type slowly. Please give us time to reply to your questions!
Kategori: Apple Sohbet Odaları

Apple PTnet

Sohbet Odası - 2 kullanici - 35 dakika önce - geçerli konu:  Mojave 10.14.6 (18G6020) | Catalina 10.15.6 (19G2021) | High Sierra 10.13.6 (17G14019) | iOS 12.4.8/14.0 | iPadOS 14.0 | tvOS 14.0 | watchOS 5.3.5/7.0 | Links to re-certified macOS 10.10-10.14 installers: https://support.apple.com/HT208052
Kategori: Apple Sohbet Odaları

haskell-apple freenode

Sohbet Odası - 6 kullanici - 46 dakika önce - geçerli konu:  Haskell On Your  — [ devs ∷ Help us make Mac OS X & iOS better platforms for Haskell! ] [ users ∷ Seeking help on how set up and use Haskell on your Apple devices? ]
Kategori: Haskell Apple Sohbet Odaları

Apple DALnet

Sohbet Odası - 4 kullanici - 46 dakika önce - geçerli konu:  Apple fans most welcome . I have this https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/aEmlNeO4/IMG_0586.JPG
Kategori: Apple Sohbet Odaları

Apple Tweakers

Sohbet Odası - 16 kullanici - 31 dakika önce - geçerli konu:  #Apple waar wij overjarige/overharige hippies zijn die steve jobs aanbidden
Kategori: Apple Sohbet Odaları

ios IRCCloud

Sohbet Odası - 62 kullanici - 39 dakika önce - geçerli konu:  Feedback for the IRCCloud iOS app • blog.irccloud.com/ios-app-announcement • https://itunes.apple.com/app/irccloud/id672699103 • Changelogs & Source: https://github.com/irccloud/ios/releases • Beta: https://testflight.apple.com/join/MApr7Une • GitHub notifications: #ios-commits
Kategori: iOS Sohbet Odaları


imac (1)   ipod (5)   ios (47)   companies (3)  

<      1       2       3       4       5      >