Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  facebook
Sonuç bulundu 1 - 10 den 289  (0.098 saniye)

Facebook Sohbet Odaları

Kategori:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Sohbet Odası - 31 kullanici - 139 dakika önce - geçerli konu:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook DALnet

Sohbet Odası - 45 kullanici - 138 dakika önce - geçerli konu:  ▀▄▀▄▀▄ https://www.facebook.com/ ▄▀▄▀▄▀
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook KampungChat

Sohbet Odası - 50 kullanici - 131 dakika önce - geçerli konu:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

Facebook GigaIRC

Sohbet Odası - 3 kullanici - 132 dakika önce - geçerli konu:  www.Facebook.com/GigaIRC.network
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook NationCHAT

Sohbet Odası - 8 kullanici - 130 dakika önce - geçerli konu:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

London BGirc.com

Sohbet Odası - 8 kullanici - 137 dakika önce - geçerli konu:  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Kategori: London Sohbet Odaları

Varna BGirc.com

Sohbet Odası - 262 kullanici - 137 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC NETWORK. Çà îïëàêâàíèÿ, ïðîáëåìè, ìíåíèÿ, ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.org .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Kategori: Varna Sohbet Odaları

bvplug freenode

Sohbet Odası - 3 kullanici - 139 dakika önce - geçerli konu:  BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Kategori: Linux Sohbet Odaları

gyuvetch BGirc.com

Sohbet Odası - 233 kullanici - 137 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

Pianeta50 SimosNap

Sohbet Odası - 3 kullanici - 126 dakika önce - geçerli konu:  [+BCJSfnrtx block:20:90 60 4:10 3:30:180] CHAT PIANETA 50 - Benvenuti nella chat di noi baldi 50enni che gli anni non li sentiamo, ma solo per problemi di udito... - Link diretto al canale: https://webchat.simosnap.com/#Pianeta50 - Sito web: https://sites.google.com/site/chatpianeta50 - Gruppo Facebook "Chat Pianeta 50 V.I.P." : https://www.facebook.com/groups/ChatPianeta50VIP/

social networking (4)  

<      1       2       3       4       5      >