Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  facebook
Sonuç bulundu 1 - 10 den 258  (0.104 saniye)

Facebook Sohbet Odaları

Kategori:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Sohbet Odası - 24 kullanici - 124 dakika önce - geçerli konu:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook KampungChat

Sohbet Odası - 40 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook NationCHAT

Sohbet Odası - 7 kullanici - 112 dakika önce - geçerli konu:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook Rizon

Sohbet Odası - 5 kullanici - 124 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to FaceBook.com
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

gyuvetch BGirc.com

Sohbet Odası - 170 kullanici - 122 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/

facebook IRCnet

Sohbet Odası - 11 kullanici - 124 dakika önce - geçerli konu:  #facebook
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

varna BGirc.com

Sohbet Odası - 209 kullanici - 122 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò BGIRC Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà - https://varna.wildsurf.bg .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/BgIrcNetwork
Kategori: Varna Sohbet Odaları

ubuntu-ngo freenode

Sohbet Odası - 3 kullanici - 124 dakika önce - geçerli konu:  What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Kategori: Ubuntu Sohbet Odaları

sssd freenode

Sohbet Odası - 49 kullanici - 124 dakika önce - geçerli konu:  SSSD 2.2.2 and 1.16.4 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML

Groestlcoin freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - 124 dakika önce - geçerli konu:  web: https://www.groestlcoin.org/ | src: https://github.com/Groestlcoin | forum: http://groestlcoin.org/forum/ | rdd: http://reddit.com/r/groestlcoin | tw: https://twitter.com/GroestlcoinTeam | fb: https://www.facebook.com/groups/groestlcoin/ | Telegram: http://t.me/groestl | Discord: https://discord.gg/vCKxQBz | Groestlcoin Core v2.21.0 released UPGRADE ASAP

social networking (2)   tumblr (24)  

<      1       2       3       4       5      >