Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  facebook
Sonuç bulundu 1 - 10 den 339  (0.088 saniye)*

Facebook Sohbet Odaları

Kategori:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 

facebook freenode

Sohbet Odası - 24 kullanici - 104 dakika önce - geçerli konu:  ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/support/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook DALnet

Sohbet Odası - 12 kullanici - 104 dakika önce - geçerli konu:  <><><>Selamat Datang Di Channel #facebook @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :)<><><>
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

Facebook sVipCHAT

Sohbet Odası - 2 kullanici - 82 dakika önce - geçerli konu:  .:. #Facebook@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook KampungChat

Sohbet Odası - 48 kullanici - 87 dakika önce - geçerli konu:  <><><> Welcome to FACEBOOK <><><>
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook Undernet

Sohbet Odası - 3 kullanici - 104 dakika önce - geçerli konu:  facebook - The channel to be in. News: *
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook NationCHAT

Sohbet Odası - 7 kullanici - 88 dakika önce - geçerli konu:  https://www.facebook.com/NationCHAT
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

Varna BGirc.com

Sohbet Odası - 177 kullanici - 101 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â êàíàë íà BGIRC Network - #Varna Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Varna Sohbet Odaları

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 249 kullanici - 101 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

tumblr (44)   social networking (6)  

<      1       2       3       4       5      >