Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  eggdrop azerbaijan
Sonuç bulundu 1 - 10 den 119  (0.066 saniye)

Eggdrop Azerbaijan Sohbet Odaları


eggdrop.az DALnet

Sohbet Odası - 3 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to the official distribution and assistance channel (Eggdrop) Only a resident of the country of Azerbaijan. Contact us. / Salam dostlar, Kimin kanalina Eggdrop lazim olsa, bize muracet ede biler. Type: /query LIDER or /query vagif
Kategori: Eggdrop Azerbaijan Sohbet Odaları

Eggdrop OFTC

Sohbet Odası - 5 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to #EggDrop Communism doesn't work because people like to own stuff. -Frank Zappa Little Ghost Bot By LGN
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

eggdrop Rizon

Sohbet Odası - 11 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  An Eggdrop Help Channel || Please ask your question and wait for an answer || You may add your bots to this channel provided they remain quiet AT ALL TIMES unless otherwise given permission from an op
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

eggdrop freenode

Sohbet Odası - 190 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  ..:: The Eggdrop IRC Bot :: Eggdrop 1.8.4 released! :: Visit the new http://eggheads.org :: Wiki http://eggwiki.org :: Pastebin http://paste.tclhelp.net ::Development https://github.com/eggheads/eggdrop and #eggheads :: 3rd party resources http://egghelp.org http://tclarchive.org :: NickServ registration required to speak: "/msg nickserv help register" ::..
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

#eggdrop freenode

Sohbet Odası - 16 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to ##Eggdrop // Tcl, Eggdrop Chat And Help Channel //Forum// http://www.tcldrop.forumotion.com // http://tcl3.webnode.co.uk ///
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

EggDrop Undernet

Sohbet Odası - 42 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  Eggdrop 1.8.4 released. http://eggheads.org/ TCL Archive: http://www.egghelp.org/ http://eggwiki.org Pastebin: http://paste.tclhelp.net
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

eggdrop.ph DALnet

Sohbet Odası - 33 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to the #eggdrop.ph botnet project. Join our new network TechNet, /server eggdrop.ph 6667 (6697 for SSL). Official www.eggdrop.ph coming soon...
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

eggdrop DALnet

Sohbet Odası - 46 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  DALnet Eggdrop Help Channel - LATEST STABLE RELEASE 1.8.4 - download it here: www.eggheads.org - don't msg @/+ | No eggdrop provided | we won't setup your bot for you. | speak only English.
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

eggdrop BGirc.com

Sohbet Odası - 44 kullanici - 116 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â ñúïîðò êàíàëúò çà Eggdrop, ïðîñòî ïîïòàéòå è èç÷àêàéòå îòãîâîð ! Àêî â íà÷àëîòî íå óñïååòå; íàðå÷åòå ãî âåðñèÿ 1.0 ;
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

eggdrop QuakeNet

Sohbet Odası - 7 kullanici - 118 dakika önce - geçerli konu:  For help with eggdrops - please go to #eggdrop.support
Kategori: Eggdrop Sohbet Odaları

baku (2)   bitchx (5)   azeri (1)   whatsapp (17)  

<      1       2       3       4       5      >