Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  bulgaria
Sonuç bulundu 1 - 10 den 19  (0.052 saniye)

Bulgaria Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  Bulgaria
 

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 265 kullanici - 71 dakika önce - geçerli konu:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria OptiLan

Sohbet Odası - 49 kullanici - 56 dakika önce - geçerli konu:  tursq kruvodariteli /msg DenevVv #Bulgaria OptiLan Network webchat - http://irc.optilan.eu & http://levski.org Shell/CS/Hosting - http://hostingcs.eu & http://ShellHosting.org http://ohost.bg & 10GB free Cloud https://tmp.ninja
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ZoneBG

Sohbet Odası - 22 kullanici - 47 dakika önce - geçerli konu:  tursq kruvodariteli /msg DenevVv Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://webchat.shellhosting.de , http://irc.shellhosting.de:8080
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ABVNet

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria BGirc.org

Sohbet Odası - 39 kullanici - geçerli konu:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria freenode

Sohbet Odası - 20 kullanici - 74 dakika önce - geçerli konu:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 3 kullanici - 74 dakika önce - geçerli konu:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria FreeUniBG

Sohbet Odası - 406 kullanici - 61 dakika önce - geçerli konu:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria EFnet

Sohbet Odası - 5 kullanici - 74 dakika önce - geçerli konu:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

fewona Fewona

Sohbet Odası - 5 kullanici - 64 dakika önce - geçerli konu:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgarian (4)   montana (3)   bg (3)   plovdiv (7)  

<      1       2      >