Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  bnc
Sonuç bulundu 1 - 10 den 121  (0.056 saniye)*

BNC Sohbet Odaları

Kategori:  Computers  >  Software  >  Bouncers  >  BNC
 

bnc MyCooldude

Sohbet Odası - 10 kullanici - 80 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to the MyCooldude ZNC channel request room, if you want a ZNC account on my IRC network, ask me 'cooldude' if you want one, and i will be more then happy to set you up one, however, i allow my BNC services outside this network, but it requires a charge of $15 a month per network, ask me for more info about this! (NOTE: do NOT part this channel if you have a ZNC)
Kategori: BNC Sohbet Odaları

Bnc IRCLuxe.RU

Sohbet Odası - 2 kullanici - 81 dakika önce - geçerli konu:  Официальный сервис BNC сети IRCLuxe.RU <> Чтобы получить bnc, оставьте заявку на этом канале с помощью команды +bnc (либо обратитесь на ник Estet).
Kategori: BNC Sohbet Odaları

BNC SA-IRC

Sohbet Odası - 2 kullanici - 78 dakika önce - geçerli konu:  San Andreas IRC Network BNC Channel | Legacy BNC Panel: http://bnc.sa-irc.com:15000 | We are unable to supply BNCs at the current time. Please use elitebnc.org panicbnc.net yourbnc.co.uk
Kategori: BNC Sohbet Odaları

bnc WeNet

Sohbet Odası - 10 kullanici - geçerli konu:       === [ Êàíàë âûäà÷è BNC àêêàóíòîâ ] === [ ZNC sBNC psyBNC ] === [ Ïðàâèëà âûäà÷è è èñïîëüçîâàíèÿ - !ïðàâèëà ] === ===  
Kategori: BNC Sohbet Odaları

bnc Atrum

Sohbet Odası - 2 kullanici - 89 dakika önce - geçerli konu:  Atrum BNC Support Channel | Please pvt fppe for more info | BNC Configuration to be changed soon!! Please be aware of changes by idling in this channel.
Kategori: BNC Sohbet Odaları

BNC vIRCio

Sohbet Odası - 5 kullanici - 74 dakika önce - geçerli konu:  #BNC @ vIRCio - Peça já a sua BNC através do comando /msg vBNC request nick senha - http://bnc.vIRCio.net
Kategori: BNC Sohbet Odaları

bnc DALnet

Sohbet Odası - 5 kullanici - 89 dakika önce - geçerli konu:  Welcome to #BNC || Open SOP and AOP staff - and we need your support for Psybnc or ZNC for free. Pv Silentman !!
Kategori: BNC Sohbet Odaları

apple WeNet

Sohbet Odası - 53 kullanici - geçerli konu:  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Kategori: Apple Sohbet Odaları

bnc KampungChat

Sohbet Odası - 72 kullanici - 81 dakika önce - geçerli konu:  Welcome To #BNC | Bouce Network Client
Kategori: BNC Sohbet Odaları

sbnc (11)   freebnc (9)   shroudbnc (1)   bouncer (34)  

<      1       2       3       4       5      >