Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  bash
Sonuç bulundu 1 - 10 den 46  (0.039 saniye)

Bash Sohbet Odaları

Kategoriler:  Computers  >  Programming  >  Bash
 Computers  >  Software  >  Command Line  >  Bash
 

bash WeNet

Sohbet Odası - 13 kullanici - geçerli konu:  Öèòàòû ñ BaSH.Org.Ru êàæäóþ ìèíóòó! Íà íàøåì êàíàëå Çàïðåùåíû: Ðàçáîðêè, ðàçãîâîðû íå ïî òåìå(îôôòîïèê), ëþáàÿ ðåêëàìà, ôëóä, îñêîðáëåíèå îïåðàòîðîâ êàíàëà. | >> #holidays - Êàíàë ïðàçäíèêîâ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. || Àäðåñ ñòðàíèöû âêîíòàêòå: http://vkontakte.ru/club8278921
Kategori: Bash Sohbet Odaları

bash freenode

Sohbet Odası - 941 kullanici - 147 dakika önce - geçerli konu:  http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ | http://mywiki.wooledge.org/BashGuide | http://gnu.org/s/bash/manual | https://wiki.bash-hackers.org/ | http://mywiki.wooledge.org/Quotes | http://www.shellcheck.net/ | https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-bash | https://git.savannah.gnu.org/cgit/bash.git?h=devel
Kategori: Bash Sohbet Odaları

bash OFTC

Sohbet Odası - 16 kullanici - 146 dakika önce - geçerli konu:  [B]ourne [A]gain [Sh]ell: http://bit.ly/1kpSKFc | Common mistakes (check here first): http://bit.ly/1CiXyEV | Execute Bash code online? http://bit.ly/1M7KFWa | Linting? https://is.gd/wZWYrC | Tutorials - simple: http://bit.ly/1pQoefT - advanced: http://bit.ly/1j90IIh
Kategori: Bash Sohbet Odaları

#bash-de freenode

Sohbet Odası - 9 kullanici - 147 dakika önce - geçerli konu:  Deutschsprachiger bash (Bourne-again Shell) Channel | HOWTOs: http://bit.ly/bash-start + http://tldp.org/LDP/abs/html/ | http://bit.ly/NUTZE_einen_PasteBin_Service | http://bit.ly/check_your_script | http://j.mp/run_bash_online | Offtopic: ibash, german-bash, bash.org
Kategori: Bash Germany Sohbet Odaları

bash-completion OFTC

Sohbet Odası - 18 kullanici - 146 dakika önce - geçerli konu:  Bash-Completion 1.90 released! | http://bash-completion.alioth.debian.org/ | Contact us at bash-completion-devel@lists.alioth.debian.org !
Kategori: Bash Sohbet Odaları

#bash-fr freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - 147 dakika önce - geçerli konu:  Canal fr d'aide à propos du shell bash et des commandes Unix de base | ceci n'est pas le canal de BashFR/DTC
Kategori: Bash France Sohbet Odaları

bash.hu freenode

Sohbet Odası - 3 kullanici - 147 dakika önce - geçerli konu:  just beat it :: http://bash.hu :: http://blog.bash.hu/ ::
Kategori: Bash Hungary Sohbet Odaları

german-bash.org euIRC

Sohbet Odası - 19 kullanici - 142 dakika önce - geçerli konu:  Der offizielle Channel von german-bash.org
Kategori: Germany Bash Sohbet Odaları

#bash-es freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - 147 dakika önce - geçerli konu:  Soporte de GNU bash en español
Kategori: Bash Sohbet Odaları

bash PTnet

Sohbet Odası - 3 kullanici - 134 dakika önce - geçerli konu:  Canal de Bash
Kategori: Bash Sohbet Odaları

libraries (19)   vortex (4)   programming (175)   programmers (20)  

<      1       2       3       4       5      >