Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  apple
Sonuç bulundu 1 - 10 den 46  (0.060 saniye)*

Apple Sohbet Odaları

Kategoriler:  Computers  >  Companies  >  Apple
 Society  >  Aliment  >  Food  >  Apple
 

apple WeNet

Sohbet Odası - 53 kullanici - geçerli konu:  Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
Kategori: Apple Sohbet Odaları

apple Snoonet

Sohbet Odası - 63 kullanici - 80 dakika önce - geçerli konu:  http://www.nohello.com || Welcome to #apple || live chat, discussion, and possible help for Apple Products and Software || We’re really old and type slowly. Please give us time to reply to your questions!
Kategori: Apple Sohbet Odaları

haskell-apple freenode

Sohbet Odası - 6 kullanici - 95 dakika önce - geçerli konu:  Haskell On Your  — [ devs ∷ Help us make Mac OS X & iOS better platforms for Haskell! ] [ users ∷ Seeking help on how set up and use Haskell on your Apple devices? ]
Kategori: Haskell Apple Sohbet Odaları

Apple DALnet

Sohbet Odası - 6 kullanici - 95 dakika önce - geçerli konu:  #APPLE’s fans most WELCOME | Finally : https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/7lIjwxyZ/IMG_1538.PNG warm welcome to IP12 in Singapore !!
Kategori: Apple Sohbet Odaları

Apple Tweakers

Sohbet Odası - 13 kullanici - 77 dakika önce - geçerli konu:  #Apple waar wij overjarige/overharige hippies zijn die steve jobs aanbidden
Kategori: Apple Sohbet Odaları

Apple IRCNow

Sohbet Odası - 7 kullanici - 86 dakika önce - geçerli konu:  Welcome To #Apple....NO Repeating , Flooding , Swearing , Inviting , SPAMMING
Kategori: Apple Sohbet Odaları

Apple Undernet

Sohbet Odası - 3 kullanici - 95 dakika önce - geçerli konu:  Welcome #Apple owners! ( https://www.apple.com )
Kategori: Apple Sohbet Odaları

asahi-re freenode

Sohbet Odası - 182 kullanici - 95 dakika önce - geçerli konu:  Asahi Linux: porting Linux to Apple Silicon macs | Hardware / boot process / firmware interface reverse engineering | WARNING: this channel (only) may contain binary reverse engineering discussion | RE policy: https://alx.sh/re (MANDATORY READ) | GitHub: https://alx.sh/g | Wiki: https://alx.sh/w | Logs: https://alx.sh/l/asahi-re

macintosh (7)   imac (1)   ios (45)   macbook (3)  

<      1       2       3       4       5      >