Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!
 
Sohbet Arama :  windows
Sonuç bulundu 41 - 50 den 151  (0.068 saniye)*

Windows Sohbet Odaları

Kategori:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows
 


Belene FreeUniBG

Sohbet Odası - 54 kullanici - 28 dakika önce - geçerli konu: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

truecrypt freenode

Sohbet Odası - 25 kullanici - 37 dakika önce - geçerli konu: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Kategori: Cryptography Sohbet Odaları

snorenotify freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - 37 dakika önce - geçerli konu: Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.

windows.pl IRCnet

Sohbet Odası - 22 kullanici - 37 dakika önce - geçerli konu: https://www.youtube.com/watch?v=4FtJsNEtXYs wakacje idom
Kategori: Microsoft Windows Poland Sohbet Odaları

unlimited freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - 37 dakika önce - geçerli konu: http://unlimited.io | JuopunutBear & DirtyRacun support | We will not help with RUUing, HTC Dev Unlock & Root | Windows is not supported | Guest nicks not allowed | NO PM'ing without asking, Do NOT ask for ETAs or future plans, NO off-topic convo's | NEVER paste to channel - use pastebin: Type !info pastebin

windowsXP DALnet

Sohbet Odası - 3 kullanici - 36 dakika önce - geçerli konu: If you want help with Windows XP, any other Windows version or computer issues, describe the problem or what you need. If anyone here and can help they usually will. You may wish to join #Windows7 or #Windows10 instead. Please be patient in waiting for a response; don't ask to ask, just ask.
Kategori: Windows XP Sohbet Odaları

unix CaffieNET

Sohbet Odası - 3 kullanici - 32 dakika önce - geçerli konu: This channel is about UNIX, Linux, Mac OS X, BSD, and so on! | K3fka: ....why is compiling shex causing windows to retain 3000 processes | http://bobandgeorge.com/comics/archives/rick/0082.gif | If you want privacy, don't tell everyone everything about yourself on social media!
Kategori: UNIX Sohbet Odaları

marble freenode

Sohbet Odası - 14 kullanici - 37 dakika önce - geçerli konu: Marble, your Virtual Globe and World Atlas. http://marble.kde.org | Available for Linux, Android, Windows and Mac: http://marble.kde.org/install.php | Dev Info: http://marble.kde.org/dev-intro.php | Nobody around to answer your question? Please write to the mailing list marble-devel@kde.org

windows 2003 (1)   microsoft windows (10)   windows mobile (4)   windows server (11)  

<      3       4       5       6       7      >