Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  vidin
Sonuç bulundu 1 - 3 den 3  (0.079 saniye)

Vidin Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 

vidin FreeUniBG

Sohbet Odası - 2 kullanici - 83 dakika önce - geçerli konu: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Kategori: Vidin Sohbet Odaları

vidin BGirc.org

Sohbet Odası - 10 kullanici - geçerli konu: Hiçbir Konu
Kategori: Vidin Sohbet Odaları

vidin UniBG

Sohbet Odası - 3 kullanici - 72 dakika önce - geçerli konu: Hiçbir Konu
Kategori: Vidin Sohbet Odaları

rousse (6)   bulgaria (24)   shumen (2)   bulgarian (8)   bg (1)   lovech (2)  Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 259 kullanici - 88 dakika önce - geçerli konu: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

refugia.bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 6 kullanici - 92 dakika önce - geçerli konu: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ABVNet

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria FreeUniBG

Sohbet Odası - 161 kullanici - 83 dakika önce - geçerli konu: Welcome to #Bulgaria - www.FreeUniBG.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria BGirc.org

Sohbet Odası - 39 kullanici - geçerli konu: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria freenode

Sohbet Odası - 20 kullanici - 92 dakika önce - geçerli konu: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria OptiLan

Sohbet Odası - 110 kullanici - 77 dakika önce - geçerli konu: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu | www.ShellHosting.org | http://pic.levski.org | http://varnabg.org/OptiLan-Script.zip
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria Undernet

Sohbet Odası - 2 kullanici - 92 dakika önce - geçerli konu: Dobre doshli v #Bulgaria
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ZoneBG

Sohbet Odası - 11 kullanici - 70 dakika önce - geçerli konu: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

ethnica.bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 5 kullanici - 92 dakika önce - geçerli konu: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları


europa (18)   eu (2)   bulgarian (8)   bg (1)  

<      1       2       3      >