Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  velingrad
Sonuç bulundu 1 - 1 den 1  (0.068 saniye)

Velingrad Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Velingrad
 

velingrad FreeUniBG

Sohbet Odası - 2 kullanici - 129 dakika önce - geçerli konu: Hiçbir Konu
Kategori: Velingrad Sohbet Odaları

pernik (3)   bg (3)   bulgarian (7)   sliven (2)   bulgaria (21)  Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 266 kullanici - 134 dakika önce - geçerli konu: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

refugia.bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 5 kullanici - 137 dakika önce - geçerli konu: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ABVNet

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria BGirc.org

Sohbet Odası - 39 kullanici - geçerli konu: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria freenode

Sohbet Odası - 13 kullanici - 257 dakika önce - geçerli konu: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ZoneBG

Sohbet Odası - 9 kullanici - 116 dakika önce - geçerli konu: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria OptiLan

Sohbet Odası - 80 kullanici - 123 dakika önce - geçerli konu: ñòàðî îïòèëàíñêî ïîâåðèå ãëàñè ÷å ðàíî ïèëå ðàíî êëåöà :D
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria FreeUniBG

Sohbet Odası - 166 kullanici - 129 dakika önce - geçerli konu: www.FreeUniBG.eu - http://facebook.freeunibg.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria ShakeIT

Sohbet Odası - 37 kullanici - 120 dakika önce - geçerli konu: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

ethnica.bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 4 kullanici - 137 dakika önce - geçerli konu: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları


dobrich (1)   bulgarian (7)   rakovski (1)   bg (3)  

<      1       2       3      >