Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  pernik
Sonuç bulundu 1 - 4 den 4  (0.075 saniye)

Pernik Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 

pernik BGirc.com

Sohbet Odası - 9 kullanici - 117 dakika önce - geçerli konu: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà Ãðàä Ïåðíèê. Ïðèÿòåí ÷àò! | Ôîðóì: http://forum.bgirc.com | http://pernik.bg
Kategori: Pernik Sohbet Odaları

pernik FreeUniBG

Sohbet Odası - 2 kullanici - 112 dakika önce - geçerli konu: Dobre doshli v kanal #pernik
Kategori: Pernik Sohbet Odaları

pernik ShakeIT

Sohbet Odası - 4 kullanici - 103 dakika önce - geçerli konu: Ползвайте нашият Уеб чат -> http://Chat.ShakeIT.BG
Kategori: Pernik Sohbet Odaları

pernik OptiLan

Sohbet Odası - 7 kullanici - 106 dakika önce - geçerli konu: Hiçbir Konu
Kategori: Pernik Sohbet Odaları

bg (1)   lovech (2)   bulgaria (21)   lom (1)   bulgarian (7)  Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 125 kullanici - 117 dakika önce - geçerli konu: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

refugia.bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 6 kullanici - 120 dakika önce - geçerli konu: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ABVNet

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria BGirc.org

Sohbet Odası - 39 kullanici - geçerli konu: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria freenode

Sohbet Odası - 17 kullanici - 120 dakika önce - geçerli konu: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria OptiLan

Sohbet Odası - 96 kullanici - 106 dakika önce - geçerli konu: OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu | www.ShellHosting.org | http://pic.levski.org | http://varnabg.org/OptiLan-Script.zip
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria Undernet

Sohbet Odası - 3 kullanici - 120 dakika önce - geçerli konu: Dobre doshli v #Bulgaria
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ZoneBG

Sohbet Odası - 13 kullanici - 99 dakika önce - geçerli konu: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

ethnica.bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 5 kullanici - 120 dakika önce - geçerli konu: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria FreeUniBG

Sohbet Odası - 156 kullanici - 112 dakika önce - geçerli konu: www.FreeUniBG.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları


european (11)   bulgarian (7)   europe (45)   europa (16)  

<      1       2       3      >