Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  irc help
Sonuç bulundu 1 - 10 den 402  (0.078 saniye)

IRC Help Sohbet Odaları

Kategori:  Media  >  Internet  >  Chat  >  IRC  >  IRC Help
 

help.irc Omerta

Sohbet Odası - 5 kullanici - 94 dakika önce - geçerli konu: Welcome to the *IRC* help channel join #help for game related questions - Turkce IRC Yardim kanali: #help.irc.tr | Nobody responding? Try http://omerta.wiki or mail irc@barafranca.com | We can't unban you from official channels -> #help | Banned? mail irc@barafranca.com | Ask your question right away, we'll respond ASAP!
Kategori: IRC Sohbet Odaları

help.irc.tr Omerta

Sohbet Odası - 2 kullanici - 94 dakika önce - geçerli konu: Turkce IRC Yardim Kanalina Hosgeldiniz.| Oyun ile ilgili sorular için: #help.tr| Voice (+) almak icin bekleyiniz, NOTICE ATMAYINIZ, PM GITMEYINIZ! | Kimse yoksa bunu deneyin: http://wiki.barafranca.com/index.php/IRC/Main_Page | Tüm þikayet ve istekleriniz için irc@barafranca.com a mail atabilirsiniz.
Kategori: IRC Sohbet Odaları

irc.dal.net DALnet

Sohbet Odası - 14 kullanici - 107 dakika önce - geçerli konu: -=Welcome to #Irc.DAL.net ENGLISH ONLY in here or meet the K\B=- Helping Channels=- Basic #help, #irchelp, #mirc - Services: #dalnethelp - IRCop/Password: #operhelp - Virus/Hack: #nohack, #virusfree - Scripts: #scripting, #helpdesk, #eggdrops Non IRC: #dragonrealm VISIT http://www.dal.net
Kategori: IRC Sohbet Odaları

help WeNet

Sohbet Odası - 43 kullanici - 88 dakika önce - geçerli konu: Официальный канал помощи по IRC сети WeNet. На канале запрещены разговоры не по теме (оффтопик), мат, флуд, выделение шрифтами, /me и скрипты. Сайт и правила канала: http://www.wenet.su/help |UTF-8: /server irc.wenet.ru:6677| другие серверы сети: irc.erft.ru, irc.deepforestmusic.ru, us.wenet.su

help EsperNet

Sohbet Odası - 109 kullanici - 101 dakika önce - geçerli konu: This channel is for help with IRC only. | https://www.esper.net/help.php | This is not a Minecraft help channel (https://git.io/vpDGd) | Have a question? Just ask! Please be polite and patient in doing so. Help out others if you can. | Please don't ask for help on behalf of others, have them ask instead. | EsperNet doesn't provide cloaking, vHosts or BNCs. | Don't give shorthand commands

wikipedia-en-help freenode

Sohbet Odası - 83 kullanici - 227 dakika önce - geçerli konu: English Wikipedia help channel | Guidelines: http://enwp.org/WP:IRC/HELPG | Nobody around to assist? Type !helper followed by your question at the bottom of this page. Please wait 1-2 minutes for a response | We can ONLY answer questions about editing the English Wikipedia. For other questions, see http://enwp.org/WP:RD | Never disclose your password | No public logging
Kategori: Wikipedia Sohbet Odaları

irchelp UnitedChat

Sohbet Odası - 35 kullanici - 89 dakika önce - geçerli konu: [Services: Online] - Welcome To #IRChelp - one of UnitedChat's oldest and greatest help channels. State your question and wait patiently for a helper to assist you. Don't pm the ops (@) or voices (+) Without Permission. For registration, password and other questions: http://www.unitedchat.net/faq.html and read our helpers' rules before doing so - Thank you for flying UnitedChat!
Kategori: IRC Sohbet Odaları

irchelp freenode

Sohbet Odası - 24 kullanici - 227 dakika önce - geçerli konu: http://www.irchelp.org/ -- Get help with IRC - Ask your question in the channel -- This is the Freenode Network - You can find network staff in #freenode -- Help us, help you, help us all! https://github.com/irchelp/wio
Kategori: IRC Sohbet Odaları

help ChatLounge

Sohbet Odası - 12 kullanici - 103 dakika önce - geçerli konu: Official ChatLounge IRC Network Help Channel - Please be patient in waiting for a reply. | FAQ: https://chatlounge.net/faq | '/msg NickServ help' and '/msg ChanServ help' should answer most questions. | English only, please. | This channel is only for questions relating to the network, whether policy related or for assistance with services and commands.

help IRCNet.ru

Sohbet Odası - 2 kullanici - 97 dakika önce - geçerli konu: ¤¤ Îôèöèàëüíûé êàíàë ïîìîùè ïî IRC. Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè, íàïîìèíàåì âàì î òîì, ÷òî íåçíàíèå ïðàâèë íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, íàêàçàíèÿ. Ïèøèòå âàøè âîïðîñû íà êàíàëå, à íå â ïðèâàòû. Çà ìàò - áàí áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ. ¤¤ Ïîäðîáíûé ñïðàâî÷íèê ïî IRC: http://wiki.ircnet.su/ ¤¤

sms (18)   xmpp (23)   icq (34)   irc games (32)  

<      1       2       3       4       5      >