Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  facebook
Sonuç bulundu 1 - 10 den 336  (0.055 saniye)*

Facebook Sohbet Odaları

Kategori:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 


facebook freenode

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook DALnet

Sohbet Odası - 13 kullanici - geçerli konu: Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

facebook NationCHAT

Sohbet Odası - 7 kullanici - geçerli konu: https://www.facebook.com/NationCHAT
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

Shake BGirc.com

Sohbet Odası - 213 kullanici - geçerli konu: Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/| https://www.facebook.com/shakechat.net/ „Æèâîòúò å òâúðäå êðàòúê, çà äà çàïî÷âàø äåíÿ ñúñ ñ÷óïåíè ïàð÷åíöà îò â÷åðà. Òîâà ñúñ ñèãóðíîñò ùå ðàçðóøè ïðåêðàñíîòî äíåñ è ùå ñúñèïå ñòðàõîòíîòî óòðå.“

Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 305 kullanici - geçerli konu: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Facebook BrIRC.net

Sohbet Odası - 2 kullanici - geçerli konu: #Facebook
Kategori: Facebook Sohbet Odaları

sssd freenode

Sohbet Odası - 54 kullanici - geçerli konu: SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.

bvplug freenode

Sohbet Odası - 5 kullanici - geçerli konu: BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Kategori: Linux Sohbet Odaları

social networking (3)  

<      1       2       3       4       5      >