Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  bulgaria
Sonuç bulundu 1 - 10 den 21  (0.040 saniye)

Bulgaria Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  Bulgaria
 


Bulgaria BGirc.com

Sohbet Odası - 348 kullanici - 223 dakika önce - geçerli konu: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ABVNet

Sohbet Odası - 32 kullanici - geçerli konu: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria OptiLan

Sohbet Odası - 78 kullanici - 212 dakika önce - geçerli konu: Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ;)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria BGirc.org

Sohbet Odası - 38 kullanici - geçerli konu: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria freenode

Sohbet Odası - 17 kullanici - 226 dakika önce - geçerli konu: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

bulgaria Rizon

Sohbet Odası - 25 kullanici - 226 dakika önce - geçerli konu: OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria ZoneBG

Sohbet Odası - 7 kullanici - geçerli konu: Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

Bulgaria FreeUniBG

Sohbet Odası - 203 kullanici - 218 dakika önce - geçerli konu: Happy Birthday to: eLeEt - www.FreeUniBG.eu / www.facebook.com/FreeUniBG/
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

fewona Fewona

Sohbet Odası - 7 kullanici - 218 dakika önce - geçerli konu: Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Sohbet Odası - 56 kullanici - 207 dakika önce - geçerli konu: https://www.chatpat.bg
Kategori: Bulgaria Sohbet Odaları

european (10)   bulgarian (5)   sliven (2)   europe (37)  

<      1       2       3      >